Zeszyt ćwiczeń do analizy i interpretacji literatury dla szkół ponadpodstawowych

QUICK OVERVIEW

Pod redakcją: Anety Cierechowicz

Współpraca: Małgorzata Borczyńska, Aleksandra Radziszewska, Alicja Zimmer

ISBN 978-83-89284-30-3

Ilość stron: 220

Format:204 x292 mm

Cena; 47 zł

47.00 

CompareCompare

Ćwiczenia zawarte w zeszycie pomogą rozwinąć umiejętności ucznia w zakresie interpretacji i analizy literatury lepiej zrozumieć tekst literacki i pozwolą na jego twórczy odbiór.

Celem zeszytu jest ćwiczenie takich umiejętności, jak:

– rozumienie tekstu, stosowanie i refleksyjne przetwarzania zawartych w nim informacji,

– wykorzystanie wiedzy specjalistycznej, o charakterze naukowym, wiedzy z zakresu poetyki do rozpoznawania i rozwiązywania problemów poruszanych przez pisarzy,

– wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji zawartych w tekście,

– samodzielne, twórcze pisanie,

– dostrzeganie sensów i przesłań zawartych w tekście,

– wskazywanie i nazywanie funkcji: tekstu i środków językowych stosowanych przez autora,

– formułowanie pytań i problemów,

– wskazywanie adekwatnych przykładów, wnioskowanie, uzasadnianie, wyjaśnianie problemów, definiowanie pojęć teoretycznoliterackich,

– wykorzystywanie wiedzy o kontekstach (literackich, teoretycznoliterackich, kulturowych, historycznych, społecznych, obyczajowych, filozoficznych, religijnych, estetycznych, filmoznawczych i innych) do pogłębionej interpretacji utworu,

– łączenie myślenia logicznego i krytycznego z kreatywnym i artystycznym formułowaniem wniosków, interpretacji, wypowiedzi,

– prezentowanie i obrona własnych ocen i interpretacji wynikających z kontaktu z dziełem sztuki,

– dostrzeganie uniwersalności motywów i twórczego ich wykorzystania w różnych epokach,

– rozwijanie wrażliwości etycznej, aksjologicznej, estetycznej, społecznej.

Proponowane ćwiczenia są zgodne z nową podstawą programową. Przygotowują uczniów do:

– samodzielnej i kreatywnej pracy z tekstem,

– zdyscyplinowanej i rzetelnej interpretacji fragmentu utworu,

– analitycznego i syntetycznego postrzegania analizowanych utworów,

– myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, teleologicznego, komputacyjnego, kreatywnego, abstrakcyjnego,

– rozumienia sensów i znaczeń symbolicznych wypowiedzi,

– otwartości i gotowości do poszukiwań interpretacji badanego tekstu proponowanych przez innych twórców,

– sprawnego posługiwania się różnymi narzędziami badawczymi,

– pracy w grupie, obrony swoich poglądów, dyskusji i perswazji.

Uczeń, który będzie wykonywał proponowane ćwiczenia, wykształci także umiejętności przydatne podczas egzaminu maturalnego.

Autorkami zeszytu są polonistki z ponad 25-letnim stażem i uprawnieniami egzaminatora. Doskonale znają wymagania stawiane przed maturzystą i wiedzą, jakie umiejętności musi opanować uczeń, aby egzamin zewnętrzny nie sprawiał mu trudności analitycznych.

Ćwiczenia zostały przygotowane na drodze konsultacji i weryfikacji ich skuteczności.

Opracowanie ich przez zespół polonistek gwarantuje wielostronne spojrzenie na utwory oraz umożliwia uczniowi samodzielne zrozumienie dzieł. Ćwiczenia mają zróżnicowany poziom, są skierowane do wszystkich uczniów, i tych zdających egzamin podstawowy, i tych myślących o rozszerzeniu. Nauczyciel nie musi korzystać z wszystkich propozycji tematycznych ani z wszystkich poleceń. Ćwiczenia wymagające pracy z obrazem lub filmem są fakultatywne, poszerzają interpretację tekstu literackiego. Ich obecność ma uwrażliwić ucznia na możliwości interpretacyjne tekstów kultury, uświadomić mu intertekstualność dzieł oraz przekonać, że interpretowanie może być ciekawą przygodą z tekstem.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Bądź pierwszy z recenzją “Zeszyt ćwiczeń do analizy i interpretacji literatury dla szkół ponadpodstawowych”